Z dr. inż. Ireneuszem Baicem, kierownikiem Centrum Gospodarki Odpadami i Zarządzania Środowiskowego w Katowicach, oddziału zamiejscowego Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, rozmawia Dobrochna Sajdak-Chudzik.

D.S.-Ch.: Centrum Gospodarki Odpadami i Zarządzania Środowiskowego w Katowicach bierze udział w międzynarodowych projektach. W ostatnich latach były to m.in. praca dot. wsparcia transferu technologii związanych z gospodarką odpadami. Proszę w skrócie przybliżyć ten projekt.

I.B.: WASTETRANS to ogólnopolski projekt, który koncentrował się na wsparciu transferu nowoczesnych rozwiązań oraz technologii związanych z gospodarką odpadami. Skierowany był on do wszystkich podmiotów związanych z gospodarowaniem odpadami, w tym m.in. wytwórców odpadów, podmiotów zajmujących się przetwórstwem odpadów, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytutów badawczych. W ramach projektu oferowana była profesjonalna pomoc firmom i instytucjom poszukującym innowacyjnych rozwiązań, niedostępnych na polskim rynku, a także organizacjom, które szukały za granicą odbiorców dla swoich technologii. Klienci projektu mogli liczyć na pomoc doradczą, organizacyjną i językową w kontaktach z zainteresowanymi partnerami. Kojarzeniu partnerów służyła baza ofert i poszukiwań technologii, rozmowy brokerskie i misje firm, a także współpraca z innymi projektami UE specjalizującymi się w transferze technologii związanych z gospodarką odpadami.
Równolegle z projektem WASTERTANS realizowany był projekt pn. WEEEZO, którego głównym celem było upowszechnianie oraz transfer wiedzy i dobrych praktyk z zakresu zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz poprawa efektywności ich zbierania i przetwarzania poprzez działania edukacyjne, promocyjne oraz biznesowe. W ramach projektu opracowano monografię pt. „Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w Polsce i innych krajach europejskich oraz wybrane technologie przetwarzania odpadów elektrycznych i elektronicznych” oraz cztery broszury edukacyjno-informacyjne skierowane do przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, konsumentów oraz studentów. Dodatkowo w celu optymalizacji wymiany informacji i zintensyfikowania współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami uczestniczącymi w projekcie stworzony został Internetowy System Kojarzenia Partnerów, który umożliwia dostęp do bazy ofert technologicznych w obszarze zagospodarowywania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

D.S.-Ch.: Coraz większe znaczenie w energetyce odgrywają technologie związane z tzw. zieloną energią, w tym te oparte na spalaniu biomasy. Państwa placówka realizowała projekt poświęcony międzynarodowej sieci wiedzy w zakresie produkcji i wykorzystania biomasy do celów energetycznych w Europie Środkowej i Wschodniej.  Jakie były cele tego przedsięwzięcia?
I.B.: Głównym celem tego przedsięwzięcia było stworzenie strukturalnego portalu internetowego (http://www.coach-bioenergy.eu/), zawierającego kompleksowe informacje dotyczące problematyki związanej z produkcją, transportem i magazynowaniem biomasy, przetwarzaniem i energetycznym wykorzystaniem biomasy oraz aspektami socjoekonomicznymi związanymi z jej zagospodarowaniem. Działania podjęte w ramach projektu przyczyniły się do pobudzenia innowacyjnych i zrównoważonych działań w dziedzinie wykorzystania tego surowca, wzmocnienie struktur współpracy międzynarodowej oraz poprawa sytuacji regionu poprzez tworzenie nowych miejsc pracy przy produkcji i przetwarzaniu biomasy.

D.S.-Ch.: Uczestniczycie Państwo w pracach badawczych dot. zagospodarowania odpadów górniczych. Jakie są główne kierunki zagospodarowania tego typu odpadów?
I.B.: Sektor górnictwa węgla kamiennego wytwarza rocznie ponad 30 mln Mg odpadów wydobywczych i przetwórczych, co stanowi blisko 28% odpadów wytwarzanych przez sektor gospodarczy w Polsce. Dodatkowo szacuje się, że blisko 600 mln Mg tego rodzaju odpadów jest już zdeponowana w środowisku. Z analizy dostępnych danych wynika, że ok. 92% odpadów powstających podczas eksploatacji i przeróbki węgla kamiennego jest obecnie wykorzystywana gospodarczo.
    Do podstawowych kierunków gospodarczego wykorzystania odpadów z górnictwa węgla kamiennego zaliczyć należy redukcję u „źródła” – na etapie projektowania oraz poprzez optymalizację zastosowanych technologii drążenia złoża, odzysk – w kopalni pod ziemią i na powierzchni oraz unieszkodliwianie poprzez składowanie.
Odpady wydobywcze najczęściej są wykorzystywane do niwelacji i rekultywacji zdegradowanych terenów, w budownictwie hydrotechnicznym i ziemnym oraz do podsadzania wyrobisk eksploatacyjnych. Część z nich wykorzystywana jest również do produkcji granulatów stanowiących jeden z produktów w mieszankach energetycznych, kruszyw sztucznych oraz spoiw hydraulicznych i mieszanek stabilizowanych kruszywowo-popiołowych.

Granulat z mułów węglowych

D.S.-Ch
.: CGOiZŚ w tym roku obchodzi 20-lecie istnienia. Jak zmieniała się rola i zadania Państwa placówki przez ten czas?
I.B.: Centrum, będące Oddziałem Zamiejscowym Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, jest prawnym kontynuatorem działań utworzonego w 1992 r. Instytutu Gospodarki Odpadami. Tak więc można stwierdzić, że na tzw. „rynku odpadowym” działamy od 20 lat.
Powstanie Instytutu w 1992 r. było opowiedzią na wyzwania w zakresie ochrony środowiska, w tym w zakresie gospodarki odpadami, jakie stanęły przed Polską w związku z planami wejścia w struktury Unii Europejskiej, a także wynikało ze specyfiki regionu śląskiego będącego wytwórcą blisko 40 mln ton różnego rodzaju odpadów. Od początku swojej działalności placówka nasza kreowała rynek odpadowy w zakresie rozwiązań organizacyjno-prawnych, technologicznych i środowiskowych. Pracownicy Centrum aktywnie uczestniczyli w pracach legislacyjnych związanych z powstaniem pierwszej ustawy o odpadach oraz szeregu wydanych do niej rozporządzeń wykonawczych. Opracowali również pierwszą klasyfikację odpadów pozwalającą na ich zbilansowanie i podział na odpady niebezpieczne, inne niż niebezpieczne i komunalne. Doświadczenie naszych pracowników w tworzeniu systemów informatycznych gospodarki odpadami zaowocowało  m. in. wieloletnią współpracą z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska w Warszawie w zakresie funkcjonowania monitoringu gospodarki odpadami niebezpiecznymi w Polsce i stworzenia na jego potrzeby systemu informatycznego SIGOP. Centrum było również prekursorem wykorzystania satelitarnego systemu pozycjonowania GPS do badań środowiskowych. Wdrożenie tego systemu umożliwiło następnie wykorzystanie w badaniach środowiskowych metod geofizycznych zapewniających całkowitą bezinwazyjność pomiarów i znacznie większą efektywność ekonomiczną w porównaniu do tradycyjnych metod badawczych. 
Od początku swojej działalności Centrum prowadziło także działalność edukacyjno-szkoleniową skierowaną do przedsiębiorców, jak i przedstawicieli administracji samorządowej równego szczebla.
W latach 90-tych jednym z tematów wiodących prac prowadzonych przez Centrum było zagospodarowanie odpadów azbestowych. Pracownicy Instytutu brali aktywny udział w pracach związanych z opracowaniem dokumentu p.n.: Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski.
Centrum było również jednostką wiodącą w zakresie opracowania planów gospodarki odpadami na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym, czego efektem było opracowanie ponad 70 tego typu dokumentów planistycznych. 
Do ważniejszych osiągnięć naukowo-badawczych Centrum w dziedzinie zagospodarowania odpadów zaliczyć należy także realizację projektów dotyczących zagospodarowania mineralnych surowców odpadowych z górnictwa i energetyki, nieorganicznych włókien sztucznych, szlamów i pyłów z procesów surowcowych hutnictwa żelaza, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, złomu baterii i akumulatorów, wielomateriałowych odpadów opakowaniowych oraz depozytów mułów węglowych. Od początku swojego istnienia Centrum prowadzi także w dziedzinie gospodarki odpadami ożywioną współpracę z europejskimi ośrodkami badawczo-rozwojowymi, czego efektem była realizacja wielu międzynarodowych projektów badawczych. 
Aktualnie Centrum wychodząc naprzeciw potrzebom rynkowym sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek administracji samorządowej różnego szczebla,  oferuje wykonanie planów gospodarki odpadami dla jednostek administracji samorządowej oraz sprawozdań z ich realizacji, programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla przedsiębiorstw, studiów wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem odpadów, raportów o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, projektów rekultywacji składowisk odpadów, opinii z zakresu innowacyjnych urządzeń przetwarzających odpady, projektów monitoringu obiektów gospodarki odpadami oraz programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
W ostatnim okresie, w związku z wejściem w życie ustawy o odpadach wydobywczych, działalność Centrum została dodatkowo ukierunkowana na współpracę z sektorem wydobywczych w zakresie opracowania i wdrożenia innowacyjnych technologii zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego oraz sporządzania programów gospodarowania odpadami wydobywczymi.

D.S.-Ch.: Jakie najważniejsze projekty realizuje aktualnie CGOiZŚ? Jakie macie Państwo plany na najbliższą przyszłość?
I.B.: Obecnie CGOiZŚ realizuje projekty związane z problematyką zagospodarowania odpadów wydobywczych  oraz energetycznego wykorzystania odpadów biodegradowalnych. W przedmiotowym zakresie prace związane są m. in. z opracowaniem metod prognozowania parametrów jakościowych odpadów powstających w wyniku grawitacyjnego wzbogacania energetycznego węgla, oceną wpływu zanieczyszczenia pozapokładowego na koszt węgla handlowego, możliwością implementacji w warunkach polskich technologii suchego odkamieniania urobku węgla kamiennego oraz zastosowaniem odpadów biodegradowalnych do celów energetycznych, z ukierunkowaniem na otrzymanie biogazu.
Plany na najbliższą przyszłość związane są głównie z rozwojem współpracy z sektorem górnictwa węgla kamiennego, w tym z uruchomieniem pierwszej w Polsce instalacji  do suchego odkamieniania.

D.S.-Ch.: Dziękuję za rozmowę.
 

 Nowy numer

 1. Temat numeru: POMIARY, AUTOMATYKA, NAPĘDY

  01/2023 (94)
 2. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTKA

  07/2022 (93)

 3. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE  I APARATURA POMIAROWA

  06/2022 (92)
 4. Temat numeru: ATEX, BHP, UTRZYMANIE RUCHU

  05/2022 (91)
 5. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  04/2022 (90)
 6. Temat numeru: KRUSZYWA,CEMENT, WAPNO

 7. 03/2022 (89)

 8. Temat numeru: AUTOMATYKA, POMIARY, NAPĘDY

  02/2022 (88)
 9. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2022 (87)

 10. Temat numeru: TRANSPORT I LOGISTYKA

  07/2021 (86)

 11. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2021 (85)

 12. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2021 (84)

 13. Temat numeru: RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  04/2021 (83)
 14. Temat numeru: TWORZYWA SZTUCZNE, KOMPOZYTY

  03/2021 (82)
 15. Temat numeru:AUTOMATYZACJA, BADANIA I POMIARY

  02/2021 (81)
 16. Temat numeru:ODPYLANIE, ODKURZANIE, ATEX, BHP

  01/2021 (80)
 17. Temat numeru:TRANSPORT I LOGISTYKA 

  07/2020 (79)
 18. Temat numeru: LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE

  06/2020 (78)
 19. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2020 (77)
 20. Temat numeru: Plastiki, kompozyty, przemysł chemiczny

  04/2020 (76)
 21. Temat numeru:RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  03/2020 (75)
 22. Temat numeru:AUTOMATYKA, NAPĘDY, POMIARY

  02/2020 (74)
 23. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2020 (73)
 24. Temat numeru: TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

  07/2019 (72)
 25. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2019 (71)
 26. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2019 (70)
 27. Temat numeru: Tworzywa sztuczne i kompozyty

  04/2019 (69)
 28. Temat numeru: Rynek kruszyw -rozwiązania dla branży

  03/2019 (68)
 29. Temat numeru: AUTOMATYKA, PNEUMATYKA, POMIARY

  02/2019 (67)
 30. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2019 (66)
 31. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 32. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 33. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 34. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 35. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 36. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 37. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 38. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 39. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 40. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 41. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 42. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 43. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 44. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 45. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 46. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 47. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 48. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 49. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 50. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 51. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 52. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 53. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 54. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 55. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 56. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 57. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 58. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 59. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 60. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 61. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 62. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 63. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 64. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 65. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 66. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 67. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 68. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 69. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 70. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 71. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 72. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 73. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 74. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 75. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 76. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 77. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 78. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 79. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 80. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 81. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 82. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 83. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 84. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 85. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 86. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 87. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)