Przepisy z zakresu gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, będące transpozycją postanowień unijnej dyrektywy „opakowaniowej", obowiązują w Polsce od ponad 8 lat. Stosowanie się do nich przez krajowych przedsiębiorców pozostawia jednak wciąż wiele do życzenia.

Z szacunków Ministerstwa Środowiska wynika, że na ok. 90 tys. firm, które powinny realizować obowiązki związane z odzyskiem i recyklingiem opakowań, robi to niewiele ponad 20 tys. Sytuacja ta może bezpośrednio przełożyć się na niespełnienie przez Polskę unijnych zobowiązań w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych. W dniu 9 sierpnia 2010 r. na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska pojawił się kolejny projekt założeń do projektu ustawy
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
Nowa ustawa miałaby zastąpić dotychczas obowiązujące dwie ustawy z 2001 r., ustawę o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 Nr 638 poz. 63 ze zm.) oraz część postanowień ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 ze zm.). Projekt powinien jeszcze w 2010 r. trafić pod obrady sejmu, wieńcząc prawie czteroletnie prace Ministerstwa Środowiska nad opracowaniem zmian w systemie recyklingu opakowań w Polsce. Wciąż planowany termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 stycznia 2011 r.
Obecnie obowiązujące prawo nakłada na przedsiębiorców wprowadzających na polski rynek produkty w opakowaniach (czyli m.in. producentów, importerów) obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. W przypadku nie zrealizowania obowiązku, firmy wpłacają do urzędu marszałkowskiego opłatę produktową. Sposobem na uniknięcie jej jest podpisanie umowy z wyspecjalizowanymi podmiotami, tzw. organizacjami odzysku lub zaangażowanie się w gospodarkę odpadami we własnym zakresie.
Spostrzeżenia inspekcji ochrony środowiska oraz napływające do Ministerstwa Środowiska informacje, świadczą wyraźnie, że konieczne są usprawnienia. W raportach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska opisywane są przypadki wystawiania dokumentów potwierdzających odzysk i recykling (DPO i DPR) przez firmy nie mające do tego uprawnień lub wystawiania ich bez pokrycia w faktycznej realizacji recyklingu. Jednocześnie duża cześć przedsiębiorców po prostu nie wywiązuje się ciążących na nich obowiązków.
Jako główne cele nowych przepisów wymienia się: konieczność uszczelnienia systemu, ułatwienie przedsiębiorcom realizacji ustawowych obowiązków oraz zapewnienie uzyskania przez Polskę do 2014 r. wymaganych przez UE poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
Jedną z najważniejszych zmian będzie stworzenie rejestru firm obciążonych wymogami ustawy. Ma on zapewnić przejrzystość systemu, ułatwić nadzór oraz wyeliminować patologie. Rejestrem zostaną objęte firmy wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach, organizacje odzysku, firmy recyklingowe oraz firmy sprzedające odpady zagranicę. Finansowanie rejestru ma zostać zapewnione poprzez dodatkowe opłaty, które będą zbierane od podmiotów w nim zarejestrowanych, nawet do 600 zł rocznie.
Przedsiębiorcy, którzy nie zarejestrują się a będą wprowadzać na rynek produkty w opakowaniach, będą musieli liczyć się z dotkliwymi karami, mogącymi sięgać nawet do 500 000 zł. Dodatkowo hurtownie, czy sklepy, sprzedające produkty firm niezarejestrowanych, będą podlegały karze do 20 000 zł. Identyfikację firmy zarejestrowanej ma ułatwić numer rejestrowy nadawany przez GIOŚ, umieszczany m.in. na fakturach VAT. Rejestr będzie ogólno dostępny na stronach internetowych.
Projekt ustawy zakłada automatyczne wpisanie do rejestru firm, które obecnie wywiązują się z ustawowych obowiązków. Jedynym warunkiem jest wcześniejsze zgłoszenie do urzędu marszałkowskiego faktu rozpoczęcia działalności związanej z wprowadzaniem na rynek produktów w opakowaniach. Jeśli wymóg ten zostanie dopełniony przed wejściem w życie nowych przepisów, firmy będą zwolnione z opłaty rejestrowej oraz nie będą musiały obawiać się dotkliwych kar. Ma to zachęcić przedsiębiorców dotychczas unikających realizacji obowiązku rejestracji, do ujawnienia się.
Objęcie rejestrem firm prowadzących recykling oraz wprowadzenie corocznych kontroli tych podmiotów ma wyeliminować zidentyfikowane patologie.
Nowelizacja zakłada zniesienie obowiązku kaucjonowania opakowań środków niebezpiecznych przy jednoczesnym obciążeniu ich obowiązkiem odzysku i recyklingu.
Ustawodawca przewidział też pewne ulgi dla przedsiębiorców, którzy wprowadzają do obrotu, wraz z produktami, poniżej 1 tony łącznej masy opakowań w skali roku. Będą oni nie tylko zwolnieni z obowiązku uiszczania opłaty do urzędu, ale również będą składali jedynie uproszczone sprawozdania o opakowaniach.

Cały tekst artykułu dostępny w numerze 4/2010 P&B 

Nowy numer

 1. Temat numeru: Plastiki, kompozyty, przemysł chemiczny

  04/2020 (76)
 2. Temat numeru:RYNEK KRUSZYW, WAPNO, CEMENT

  03/2020 (75)
 3. Temat numeru:AUTOMATYKA, NAPĘDY, POMIARY

  02/2020 (74)
 4. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2020 (73)
 5. Temat numeru: TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

  07/2019 (72)
 6. Temat numeru: MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA

  06/2019 (71)
 7. Temat numeru: UTRZYMANIE RUCHU, ATEX, BHP

  05/2019 (70)
 8. Temat numeru: Tworzywa sztuczne i kompozyty

  04/2019 (69)
 9. Temat numeru: Rynek kruszyw -rozwiązania dla branży

  03/2019 (68)
 10. Temat numeru: AUTOMATYKA, PNEUMATYKA, POMIARY

  02/2019 (67)
 11. Temat numeru: FILTRACJA, ODPYLANIE, ATEX, BHP

  01/2019 (66)
 12. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2018 (65)
 13. Temat numeru: Magazynowanie i logistyka materiałów sypkich

  06/2018 (64)
 14. Temat numeru: Utrzymanie ruchu

  05/2018 (63)
 15. Temat numeru: Kompozyty i tworzywa sztuczne, ważenie, dozowanie

  04/2018 (62)
 16. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszyw

  03/2018 (61)
 17. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2018 (60)
 18. Temat numeru: Filtracja, odpylanie, ATEX, BHP

  01/2018 (59)
 19. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2017 (58)
 20. Temat numeru: Logistyka i magazynowanie materiałów sypkich

  06/2017 (57)
 21. Temat numeru: Górnictwo,energetyka.ATEX

  05/2017 (56)
 22. Temat numeru: Rynek tworzyw sztucznych i kompozytów

  04/2017 (55)
 23. Temat numeru: Rozwiązania dla branży kruszywowej

  03/2017 (54)
 24. Temat numeru: Automatyka, pomiary

  02/2017 (53)
 25. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie,BHP, ATEX

  01/2017 (52)
 26. Temat numeru: Transport  materiałów sypkich

  07/2016 (51)
 27. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2016 (50)
 28. Temat numeru: Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

  05/2016 (49)
 29. Temat numeru: Wagi.Dozowniki

  04/2016 (48)
 30. Temat numeru: Kruszenie.Mielenie.Granulowanie

  03/2016 (47)
 31. Temat numeru: Filtracja.odpylanie.BHP

  02/2016 (46)
 32. Temat numeru: Automatyka i pomiary 

  01/2016 (45)
 33. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2015 (44)
 34. Temat numeru: Magazynowanie materiałów sypkich

  06/2015 (43)
 35. Temat numeru: Bezpieczeństwo procesowe i zabezpieczenia ATEX

  05/2015 (42)
 36. Temat numeru: Kruszenie, mielenie, mieszanie

  04/2015 (41)
 37. Temat numeru: Sita,przesiewacze,separatory

  03/2015 (40)
 38. Temat numeru: Automatyka i pomiary

  02/2015 (39)
 39. Temat numeru: Odkurzanie, odpylanie, BHP, Atex

  01/2015 (38)
 40. Temat numeru: Transport materiałów sypkich

  07/2014 (37)
 41. Temat numeru: Opakowania w przemyśle materiałów sypkich

  06/2014 (36)
 42. Temat numeru: Silosy i magazyny na materiały sypkie

  05/2014 (35)
 43. Temat numeru: Systemy dozujące, ważące i pakujące

  04/2014 (34)
 44. Temat numeru: Filtracja,odpylanie,odkurzanie

  03/2014 (33)
 45. Temat numeru: Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

  02/2014 (32)
 46. Temat numeru: Sita, przesiewacze i separatory przemysłowe

  01/2014 (31)
 47. Temat numeru: Rozdrabnianie i granulowanie

  06/2013 (30)
 48. Temat numeru: Przemysł wydobywczy surowców energetycznych

  05/2013 (29)
 49. Temat numeru: Silosy do zastosowań przemysłowych

  04/2013 (28)
 50. Temat numeru: Sytuacja na rynku kruszyw

  03/2013 (27)
 51. Temat numeru: Aparatura pomiarowa w aplikacjach wysokotemperaturowych

  02/2013 (26)
 52. Temat numeru: Polski rynek cementu i betonu

  01/2013 (25)
 53. Temat numeru: Postęp techniczny w konstrukcji młynów

  06/2012 (24)
 54. Temat numeru: Konstrukcje silosów aluminiowych

  05/2012 (23)
 55. Temat numeru: Europejski rynek tworzyw sztucznych

  04/2012 (22)
 56. Temat numeru: Zmiany technologiczne w produkcji kruszyw

  03/2012 (21)
 57. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  02/2012 (20)
 58. Temat numeru: Polski rynek targowy

  Rozmowa z dr. inż hab. Lidią Gawlik zastepcą dyrektora IGSMiE 
  01/2012 (19)
 59. Temat numeru: Nauka dla przemysłu

  Rozmowa z dr. inż Szymonem Modrzejewskim
  06/2011 (18)
 60. Temat numeru: Nowoczesne technologie górnicze

  Węgiel polskie bogactwo narodowe
  05/2011 (17)
 61. Temat numeru: Transport, logistyka i magazynowanie

  03-04/2011 (16)
 62. Temat numeru: Automatyzacja procesów

  Innowacyjny mechatroniczny system manipulacyjny
  02/2011 (15)
 63. Temat numeru: Rynek kruszyw w Polsce

  Recykling gruzu powyburzeniowego
  01/2011 (14)
 64. Temat numeru: Przemyslowe systemy ważąco-dozujące 05-06/2010 (13)
 65. Temat numeru: Magazynowanie sypkich produktów spożywczych 04/2010 (12)
 66. Temat numeru: Transport pneumatyczny materiałów sypkich 03/2010 (11)
 67. Temat numeru: Rynek cementu w polsce 02/2010 (10)
 68. Temat numeru: Krajowy rynek automatyki przemyslowej 01/2010 (9)

Kalendarium wydarzeń pełne

« Czerwiec 2020 »
Pon
Wt
Śr
Czw
Pią
So
Nie
1 01-06-2020 - 03-06-2020 Konferencja Naukowo-Techniczna "Innowacyjne i Przyjazne dla Środowiska Techniki i Technologie Przeróbki Surowców Mineralnych" KOMEKO 2020 2 01-06-2020 - 03-06-2020 Konferencja Naukowo-Techniczna "Innowacyjne i Przyjazne dla Środowiska Techniki i Technologie Przeróbki Surowców Mineralnych" KOMEKO 2020 02-06-2020 - 05-06-2020 ITM Polska Innowacje-Technologie-Maszyny 3 01-06-2020 - 03-06-2020 Konferencja Naukowo-Techniczna "Innowacyjne i Przyjazne dla Środowiska Techniki i Technologie Przeróbki Surowców Mineralnych" KOMEKO 2020 02-06-2020 - 05-06-2020 ITM Polska Innowacje-Technologie-Maszyny 4 02-06-2020 - 05-06-2020 ITM Polska Innowacje-Technologie-Maszyny 5 02-06-2020 - 05-06-2020 ITM Polska Innowacje-Technologie-Maszyny 05-06-2020 - 07-06-2020 Wystawa Rolnicza OPOLAGRA 6 05-06-2020 - 07-06-2020 Wystawa Rolnicza OPOLAGRA 7 05-06-2020 - 07-06-2020 Wystawa Rolnicza OPOLAGRA
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 19-06-2020 - 21-06-2020 XXVI Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH 19-06-2020 - 21-06-2020 XX Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO 20 19-06-2020 - 21-06-2020 XXVI Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH 19-06-2020 - 21-06-2020 XX Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO 21 19-06-2020 - 21-06-2020 XXVI Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH 19-06-2020 - 21-06-2020 XX Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO
22 23 24 24-06-2020 - 25-06-2020 12. Międzynarodowe Targi Opakowań  Packaging Innovations 25 24-06-2020 - 25-06-2020 12. Międzynarodowe Targi Opakowań  Packaging Innovations 26 27 28
29 30 30-06-2020 - 02-07-2020 Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA  30-06-2020 - 02-07-2020 XX Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych MASZBUD 30-06-2020 - 02-07-2020 XII Międzynarodowe Targi Transportu Drogowego - Pojazdy Użytkowe ROTRA 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12